2. Kết nối hệ thống vận hành và giao hàng

Sau khi đăng nhập, màn hình chuyển đến Thiết lập doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp cần tiến hành thiết lập hệ thống vận hànhgiao hàng.

Thiết lập hệ thống vận hành

  1. Click vào đường link để tiến hành thiết lập

Với trường hợp Doanh nghiệp đã có tài khoản Pushsale:

Cách 1: Sử dụng tài khoản

Điền đầy đủ thông tin tài khoản và mật khẩu Pushsale rồi ấn Kết nối

Cách 2: Sử dụng token

Lấy mã token trong mục 2.Marketing --> 2.12. Kết nối phần mềm thứ 3 của tài khoản Pushsale Admin

Tại màn hình hiển thị, chọn biểu tượng Cuccu -> Sau đó Bật kết nối

Sau khi bật kết nối, mã Token kết nối sẽ hiện ra -> Nhấn Copy để lấy mã

Quay giao diện Cuccu để dán mã Token vừa copy vào ô trống rồi ấn Kết nối

Hệ thống thông báo Kết nối thành công

Thiết lập hệ thống giao hàng

  1. Click vào đường link để thiết lập

2.Cuccu sẽ điều hướng sang phần Kết nối giao vận tại tài khoản Pushsale để Doanh nghiệp thiết lập hệ thống giao hàng của mình

3. Chọn 1 trong những đơn vị giao hàng có sẵn để kết nối -> Nhập thông tin -> Nhấn Lưu . Hệ thống thông báo " Kết nối thành công"

4. Doanh nghiệp quay lại Cuccu -> Ấn F5 để load lại trang.

Last updated