Cuccu.vn
Search
K
Comment on page

4. Phê duyệt đăng ký

1. Tại menu quản trị chọn Phê duyệt đăng ký
2. Tại màn hình chính của Phê duyệt đăng ký có các chức năng theo dõi trạng thái, phê duyệt hoặc từ chối CTV theo từng sản phẩm, tìm kiếm và lọc theo sản phẩm, và xuất danh sách ra file.
3. Để huỷ duyệt đăng ký chọn
ứng với dòng cộng tác viên , tương tự bấm
để duyệt cộng tác viên đăng ký sản phẩm đó.
Doang nghiệp cần xác nhận lại yêu cầu thì yêu cầu mới được thực hiện
4. Để lọc trạng thái sản phẩm chọn
sau đó chọn trạng thái tương ứng.
Các trạng thái yêu cầu phê duyệt hiện có: Chờ duyệt, Đã duyệt, Đã hủy, Từ chối