4. Phê duyệt đăng ký

1. Tại menu quản trị chọn Phê duyệt đăng ký

2. Tại màn hình chính của Phê duyệt đăng ký có các chức năng theo dõi trạng thái, phê duyệt hoặc từ chối CTV theo từng sản phẩm, tìm kiếm và lọc theo sản phẩm, và xuất danh sách ra file.

Các trạng thái yêu cầu phê duyệt hiện có: Chờ duyệt, Đã duyệt, Đã hủy, Từ chối

Last updated