Báo cáo bán hàng

CTV xem báo cáo thống kê bán hàng của mình thông qua màn hình Báo cáo bán hàng

  1. Bấm vào biểu tượng Cá nhân trên thanh Menu bên phải của App để vào màn hình Thông tin cá nhân, sau đó bấm Báo cáo bán hàng để chuyển đến màn hình Báo cáo bán hàng

2. Tại màn hình Báo cáo bán hàng, CTV có thể xem tổng số đơn hàng, tìm đơn theo ngày/ tháng/ năm của đơn hàng.

Last updated