Cuccu.vn
Search
K
Comment on page

Thông tin cá nhân

  1. 1.
    Tại màn hình Thông tin cá nhân -> CTV có thể đổi avatar của tài khoản bằng cách bấm vào button hình bút viết và làm theo yêu cầu
2. Đổi tên tài khoản bằng cách: Chọn mục Thông tin cá nhân
  • Họ và tên: Nhập tối thiểu 1 kí tự
  • Đổi mật khẩu: Nhập đúng mật khẩu cũ đang sử dụng và nhập chính xác dữ liệu vào mật khẩu mới và mật khẩu xác nhận
Sau đó bấm Lưu để lưu lại thông tin
Lưu ý: Chỉ có thể thay đổi Họ tên và Mật khẩu tài khoản