2. Đăng ký sản phẩm bán

Mỗi một doanh nghiệp có rất nhiều sản phẩm, một cộng tác viên sẽ cần tìm đến sản phẩm muốn bán, sau đó thực hiện đăng ký để bán sản phẩm đó.

1. Tại màn hình Trang chủ, hiển thị danh sách các sản phẩm có thể đăng ký sản phẩm bán.

2. Tiếp theo, hãy bấm vào sản phẩm muốn bán, sau đó bấm nút Đăng ký sản phẩm. Hệ thống sẽ thông báo đăng ký sản phẩm thành công, và sản phẩm vừa đăng ký sẽ được hiển thị tại màn hình Sản phẩm đã đăng ký.

Sau khi đăng ký bán sản phẩm, hãy theo dõi sản phẩm tại màn hình Sản phẩm đã đăng ký.

CTV có thể bán các sản phẩm Đã duyệt. Với các sản phẩm Chờ duyệt, hãy đợi doanh nghiệp phê duyệt yêu cầu, sau đó mới có thể bán.

Last updated