Cuccu.vn
Search…
Đội nhóm
CTV có thể tham gia đội nhóm trên Cuccu
1.Tại màn hình Thông tin đơn hàng -> Chọn mục Đội nhóm
2. Tham gia nhóm: CTV bấm chọn Tham gia ngay, tại màn hình Danh sách nhóm bấm vào nhóm muốn tham gia.
CTV bấm chọn button Tham gia để tham gia vào nhóm
  • Với nhóm chờ duyệt: CTV đợi trưởng nhóm duyệt yêu cầu
  • Với nhóm tự động duyệt: CTV được vào nhóm trực tiếp
3. Rời nhóm : Tại màn hình Đội nhóm -> Nhấn vào Rời nhóm
Lưu ý: Mỗi CTV chỉ có thể tham gia được 1 nhóm. Nếu muốn tham gia nhóm khác bắt buộc phải rời nhóm trước đó.
Copy link