Đội nhóm

CTV có thể tham gia đội nhóm trên Cuccu

1.Tại màn hình Thông tin đơn hàng -> Chọn mục Đội nhóm

2. Tham gia nhóm: CTV bấm chọn Tham gia ngay, tại màn hình Danh sách nhóm bấm vào nhóm muốn tham gia.

CTV bấm chọn button Tham gia để tham gia vào nhóm

  • Với nhóm chờ duyệt: CTV đợi trưởng nhóm duyệt yêu cầu

  • Với nhóm tự động duyệt: CTV được vào nhóm trực tiếp

3. Rời nhóm : Tại màn hình Đội nhóm -> Nhấn vào Rời nhóm

Lưu ý: Mỗi CTV chỉ có thể tham gia được 1 nhóm. Nếu muốn tham gia nhóm khác bắt buộc phải rời nhóm trước đó.

Last updated