6. Lịch sử giao dịch

  1. Tại menu quản trị chọn Lịch sử giao dịch

2. Hiện ra màn hình chính của Lịch sử giao dịch

Doanh nghiệp tìm kiếm theo:

  • Từ khóa

  • Ngày

  • Trạng thái

  • Loại giao dịch (vd: DN trả phí cho Pushsale, DN trả thưởng cho CTV...)

Last updated