4. Lên đơn thủ công trên app

1. Cộng Tác Viên có thể lên đơn ở các màn hình có biểu tượng Giỏ hàng.

2. Tiếp theo, nhập đầy đủ thông tin của đơn hàng:

  • Sản phẩm: Chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm trong danh sách sản phẩm được hiển thị ( Đã duyệt).

  • Khuyến mãi: Chỉ chọn được khuyến mãi khi có sản phẩm hoặc đơn hàng đủ điều kiện đáp ứng khuyến mãi ( có nhiều khuyến mãi cho đơn hàng).

  • Họ và tên: Nhập họ và tên người nhận.

  • Số điện thoại: Nhập số điện thoại người nhận.

  • Thành phố: Chọn trong danh mục.

  • Quận (Huyện): Chọn trong danh mục của thành phố bên trên.

  • Phường (Xã): Chọn trong danh mục của quận/huyện bên trên.

  • Phương thức thanh toán: Lựa chọn 1 trong 2 phương thức: Thanh toán trước hoặc Thanh toán sau.

  • Ghi chú: Nhập ghi chú nếu có.

3. Bấm nút Tạo đơn.

4. Bấm nút Xác nhận để xác nhận lại đơn hàng tại màn hình Thông tin đơn hàng.

Last updated